Maak ook kennis met onze nieuwe 'BLACK STYLE collectie >>

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden REHA B.V.

Artikel 1 Definities

1. Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan: de besloten vennootschap REHA B.V., tevens handelend onder de naam Reha Food, ingeschreven onder KvK-nummer 02016264.

2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard.

3. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten.

Artikel 2 Overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

4. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, exclusief BTW en verzendkosten en gelden gedurende 30 dagen, tenzij deze anders vermelden.

5. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Levertijden in offertes van Opdrachtnemer zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Artikel 3 Deellevering en -facturatie

Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren en/of in gedeelten te factureren.

Artikel 4 Vooruitbetaling/zekerheidsstelling

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens haar werkzaamheden (verder) uit te voeren. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling ingebreke blijft, vervalt de op Opdrachtnemer rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door Opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

2. In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

Artikel 6 Reclame

Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

Artikel 7 Annulering van de overeenkomst

1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan kunnen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2. De werkzaamheden welke nog niet werden uitgevoerd, kunnen voor 50% in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Beëindiging

1. In aanvulling op overige bepalingen met betrekking tot beëindiging van deze Overeenkomst zijn partijen onder meer gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst –door middel van een aangetekend schrijven-  te beëindigen, indien:
a) partijen enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;
b) indien één der partijen zijn faillissement aanvraagt, het faillissement door een derde wordt aangevraagd, wordt geliquideerd, in surséance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.

2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst onder gebruikmaking van artikel 8 lid 1 sub a zal de partij die zijn verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze Overeenkomst, aan de wederpartij vergoeden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van  Opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is de Opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Betaling

Indien Opdrachtgever ingebreke blijft met tijdige betaling, is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten
verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40.-, tenzij de wet anders bepaalt. Voorts is Opdrachtgever gehouden de kosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.